Pregled poročanja o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu 2016

Objavljamo poročilo JAZMP o prejetih domnevnih neželenih učinkih zdravil (NUZ) za uporabo v humani medicini v letu 2016, v katerem podrobneje predstavljamo podatke o poročanju in podajamo pregled obveščanja o varnostnih vprašanjih v preteklem letu ter druge pomembne informacije povezane z varnostjo zdravil. V poročilu so upoštevana vsa prejeta poročila zdravstvenih delavcev, bolnikov (njihovih staršev, skrbnikov), imetnikov dovoljenj za promet z zdravili ali drugih virov.

V letu 2016 smo prejeli 1401 začetnih poročil, kar je 33 (2,4%) poročil več kot v letu 2015, in 554 nadaljnjih poročil (dodatne informacije k že prejetim poročilom), kar je 56,1% več kot v letu 2015. Poročanje se iz leta v leto izboljšuje. Najpogosteje so v letu 2016 o domnevnih NUZ poročali zdravniki (75,9% poročil), sledijo farmacevti (11,9%), bolniki (5,9%), drugi zdravstveni delavci (1,9%), ostala poročila so povzeta po medicinski in drugi strokovni in znanstveni literaturi in so jih JAZMP posredovali imetniki dovoljenj za promet z zdravili.
 
JAZMP je obravnavala vsa prejeta poročila, še posebej s poudarkom na tistih, ki so bila ocenjena kot resna. Poročila o resnih NUZ je JAZMP posredovala v EU podatkovno bazo EudraVigilance in podatkovno bazo SZO (VigiBase) in so tako vključena v sistem zaznavanja varnostnih signalov na ravni Evropske unije in širše in pomembno prispevajo k oceni razmerja med koristjo in tveganjem zdravil, ki imajo dovoljenje za promet v Evropski uniji. Poročila o neželenih učinkih zdravil so pomemben vir podatkov o farmakovigilanci zdravil. Vsako poročilo je zato pomembno in prispeva k varnejši uporabi zdravil.

Celotno poročilo je dostopno na naslednji povezavi.

Preberite tudi: Kako poročati o domnevnem neželenem učinku zdravila

Scroll to Top