HUMANA ZDRAVILA

Ta del spletne strani omogoča dostop do informacij, ki se nanašajo na zdravila za uporabo v humani medicini ter njihovo strokovno in zakonsko ureditev.

Primerna ureditev področja zdravil za uporabo v humani medicini je pomemben del prizadevanj družbe za varovanje javnega zdravja. V Republiki Sloveniji so zdravila urejena z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/2014 in 66/2019, v nadaljevanju zakon) in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi, zanje pa je pristojna Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

V skladu z zakonodajo na področju zdravil je zdravilo vsaka snov ali kombinacija snovi, ki so predstavljene z lastnostmi za zdravljenje ali preprečevanje bolezni pri ljudeh. Za zdravilo velja tudi vsaka snov ali kombinacija snovi, ki se lahko uporablja pri ljudeh z namenom določitve diagnoze ali da bi se ponovno vzpostavile, izboljšale ali spremenile fiziološke funkcije preko farmakološkega, imunološkega ali presnovnega delovanja.

Ta del spletne strani omogoča dostop do informacij, ki se nanašajo na zdravila

Podatkovna baza zdravil in drugih seznamov na področju zdravil za uporabo v humani medicini

Dostop do informacij, ki se nanašajo na področje regulative zdravil za uporabo v humani medicini

Opredelitev (razvrščanje) izdelkov

Prepovedane droge so rastline ali substance naravnega ali sintetičnega izvora

Informacije, ki se nanašajo na farmakovigilanco in neželene učinke

Dostop do informacij, ki se nanašajo na cepiva proti Covid-19 

Področje cen zdravil je v Republiki Sloveniji urejeno z Zakonom o zdravilih

Pristojbine in takse

Seznam priglašenih poslovnih donacij

Obrazci s področja zdravil za uporabo v humani medicini

HTA

Informacije, ki se nanašajo na področje vrednotenja zdravstvenih tehnologij

Vloge v elektronski dokumentaciji

Informacije s področja oglaševanja zdravil

Zaščitni elementi

Dostop do informacij, ki se nanašajo na klinična preskušanja zdravil in sočutno uporabo zdravil

Informacije s področja zdravila za napredno zdravljenje

Informacije s področja bioloških in podobnih bioloških zdravil

Scroll to Top