PRAC zaključil, da ni jasnih in doslednih dokazov o razliki v razvoju nevtralizirajočih protiteles med skupinama zdravil s koagulacijskim faktorjem VIII

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je zaključil oceno tveganja za nastanek nevtralizirajočih protiteles pri zdravljenju bolnikov, ki se prvič zdravijo za hemofilijo A, z zdravili s koagulacijskim faktorjem VIII. Na podlagi razpoložljivih podatkov je ocenil, da ni jasnih in doslednih dokazov, da se pogostnost nastajanja nevtralizirajočih protiteles med zdravili s koagulacijskim faktorjem VIII, ki je pridobljen z rekombinantno DNA tehnologijo in tistimi, ki vsebujejo faktor VIII pridobljen iz krvi (humani koagulacijski faktor VIII), razlikuje.

Bolniki s hemofilijo A imajo prirojeno pomanjkanje faktorja VIII, beljakovine, ki je potrebna za normalno strjevanje krvi. Zdravila, ki vsebujejo faktor VIII, nadomeščajo manjkajočo beljakovino in pomagajo nadzorovati krvavitve. Pri nekaterih bolnikih lahko zaradi odziva telesa na faktor VIII nastajajo protitelesa (zaviralci faktorja), še posebej pri tistih, ki se zdravijo prvič. Ta lahko zmanjšajo učinkovitost zdravila in posledično ni več ustreznega nadzora nad krvavitvami.

Ocena je bila sprožena po nedavno objavljeni študiji SIPPET1, v kateri avtorji ocenjujejo, da zaviralci faktorja VIII nastanejo pogostoje pri bolnikih, ki prejemajo koagulacijski faktor izdelan z rekombinantno DNA tehnologijo kot pri bolnikih, ki prejemajo faktor pridobljen iz krvi (humani koagulacijski faktor VIII). V pregled so bile vključene tudi druge zadevne študije, vključno z intervencijskimi kliničnimi preskušanji in opazovalnimi študijami.

Pregledane študije se med seboj razlikujejo v načrtu študije, vključenih populacijah in ugotovitvah. PRAC je zaključil, da ne dajejo jasnih dokazov, da se tveganje za nastajanje protiteles med skupinama zdravil s faktorjem VIII razlikuje. Poleg tega PRAC meni, da je zaradi različnih lastnosti posameznih zdravil znotraj obeh skupin treba oceniti tveganje na ravni posameznega zdravila in ne na ravni skupine. Tveganje za vsako posamezno zdravilo se bo še naprej ocenjevalo, ko bodo na voljo novi podatki.

Po priporočilu PRAC je treba dopolniti navodilo za predpisovanje tako, da odraža trenutne dokaze. Posodobitev mora vključevati, kot je primerno, nastanek protiteles kot zelo pogost neželeneni učinek zdravila (pojavi se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov) pri predhodno nezdravljenih bolnikih, in kot občasen neželeni učinek (pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov) pri bolnikih, ki so že bili zdravljeni. V opozorilu glede nastanka protiteles je treba dodati pojasnilo, da je pri nizki ravni protiteles tveganje za resne krvavitve manjše kot pri visoki ravni protiteles.

Postopek se je začel 7. julija 2016 na zahtevo Paul-Ehrlich-Institute (Nemčija) po členu 31 Direktive 2001/83/ES. Pregled je izvedel Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC), ki je odgovoren za ocenjevanje varnostnih vprašanj pri zdravilih za uporabo v humani medicini, in sprejel priporočila.

Po zaključku ocene PRAC je eden od imetnikov dovoljenja za promet z zdravilom, ki je bil vključen v zadevni postopek, zahteval ponovni pregled. Po prejemu razlogov za zahtevo bo PRAC začel postopek ponovne ocene. Zaključek je predviden na seji PRAC, ki bo potekala od 29. 8. – 1.9. 2017. 

Več informacij je objavljenih na spletni strani EMA.

 1 Peyvandi F, Mannucci PM, Garagiola I, et al. A Randomized Trial of Factor VIII and Neutralizing Antibodies in Hemophilia A. The New England journal of medicine 2016;374(21):2054-64.

Številka dokumenta: 1382-6/2017

Scroll to Top