NADZOR DEJAVNOSTI

JAZMP opravlja nadzorstvene naloge na področju zdravil.

Nadzor na področju zdravil opravljajo farmacevtski inšpektorji, katerih pristojnosti so določene v 166. členu Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19). JAZMP je tudi prekrškovni organ za področje zdravil.

NADZOR IMETNIKOV DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Na podlagi določb Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19) se pri imetnikih dovoljenja za promet z zdravilom preverja sistem farmakovigilance, ukrepe pri neustrezni kakovosti zdravil, oglaševanje zdravil in izpolnjevanje obveznosti imetnikov dovoljenja za promet z zdravilom  pri dajanju zdravil v promet.

Scroll to Top