OGLAŠEVANJE ZDRAVIL V ŠIRŠI JAVNOSTI

Spletne strani imetnikov dovoljenj za promet z zdravilom: Oglaševanje zdravil, ki se izdajajo le na  recept 

Imetniki dovoljenj za promet z zdravilom lahko oglašujejo zdravila v skladu z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZZdr-2) in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.

JAZMP kot pristojni organ za zdravila izvaja nadzore in vodi postopke o prekrških tudi v zvezi z oglaševanjem zdravil.

Poleg splošnih pogojev oglaševanja iz 147. člena ZZdr-2 so pravila oglaševanja zdravil v širši javnosti določena še v 148. členu ZZdr-2 in v podzakonskem aktu, ki ima podlago v šestem odstavku 148. člena ZZdr-2. Trenutno je na podlagi trinajste alineje tretjega odstavka 194. člena ZZdr-2 še vedno v veljavi Pravilnik o oglaševanju zdravil (Uradni list RS, št. 105/08, 98/09 – ZMedPri, 105/10 in 17/14 – ZZdr-2; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).

Opazili smo neskladnost nekaterih spletnih strani imetnikov dovoljenj za promet z zdravilom z določbo prve alineje drugega odstavka 148. člena ZZdr-2.

V skladu s prvo alinejo drugega odstavka 148. člena ZZdr-2 je v širši javnosti prepovedano oglaševanje zdravil, ki se izdajajo le na zdravniški ali veterinarski recept. ZZdr-2 v 146. členu določa, da so oglaševanje zdravil  vse oblike obveščanja, vključno z obveščanjem od vrat do vrat, propagiranjem ali spodbujanjem, ki je namenjeno pospeševanju predpisovanja, izdajanja, prodaje ali uporabe zdravil. Pravilnik pa v prvem odstavku 4. člena določa, da so oglaševanje v širši javnosti vse promocijske oblike in načini obveščanja laičnih skupin in posameznikov.

Ugotavljamo namreč, da nekateri imetniki dovoljenj za promet z zdravilom na svojih spletnih straneh predstavljajo oziroma oglašujejo vse svoje izdelke, tako zdravila brez recepta kot tudi zdravila na recept. Na nekaterih spletnih straneh se zdravila na recept razvrščajo še glede na indikacije, npr. zdravila za prehlad in gripo, za alergijo, in podobno, zraven je slika zdravila ter tudi navedba, da so opisi zdravil namenjeni seznanjanju z njihovimi značilnostmi oziroma da so namenjeni dodatnemu seznanjanju pacienta o predpisanem zdravilu in niso namenjeni komercialnim aktivnostim.  

Pri zgoraj opisanem načinu predstavitve zdravil na recept na spletnih straneh gre za oglaševanje zdravila v širši javnosti v nasprotju s 148. členom ZZdr-2, s čimer je storjen prekršek po petindevetdeseti alineji prvega odstavka 192. člena ZZdr-2, zato se pravno osebo lahko kaznuje z globo od 8.000 do 120.000 evrov oziroma 500 do 3.000 eurov za samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ter 400 do 4.000 eurov za posameznika in 500 do 5.000 eurov za odgovorno osebo pravne osebe, odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika in odgovorno oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Navedba, da so opisi zdravil namenjeni zgolj seznanjanju z njihovimi značilnostmi, imetnikov dovoljenj za promet z zdravilom ne razbremenjuje odgovornosti za nedovoljeno oglaševanje zdravil na recept.

V primeru, da želijo imetniki dovoljenj za promet z zdravilom na svojih spletnih straneh predstaviti vse svoje izdelke, je dovoljeno pri zdravilih na recept navesti zgolj ime zdravila, navodilo za uporabo ter povzetek glavnih značilnosti zdravila, saj so ti podatki javno dostopni v centralni bazi zdravil. Vsi ostali podatki ali slike se štejejo kot oglaševanje, ki je v nasprotju s prvo alinejo drugega odstavka 148. člena ZZdr-2.

JAZMP naproša vse imetnike dovoljenj za promet z zdravilom, da upoštevajo pravila oglaševanja zdravil v širši javnosti in svoje spletne strani uskladijo z zakonodajo. V primerih kršitev bomo ukrepali v skladu s svojimi pristojnostmi.

Pogoje in pravila oglaševanja je treba upoštevati tudi pri drugih oblikah in načinih oglaševanja zdravil.

Scroll to Top