Smernice imetnikom dovoljenj za proizvodnjo zdravil glede obveščanja o spremembah proizvodnih aktivnosti in ne Dovoljenje za proizvodnjo zdravil (Pravilnik o proizvodni zdravil, Uradni list RS, št. 81/16)

Dovoljenje za proizvodnjo zdravil (Pravilnik o proizvodni zdravil, Uradni list RS, št. 81/16) se izda na podlagi pozitivnega mnenja strokovne komisije Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), ki v postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje proizvodnje zdravil, opravi ogled pri katerem se preverja skladnost z nacionalno in evropsko zakonodajo ter smernicami za dobro proizvodno prakso (GMP).  Odgovornost imetnika dovoljenja je, da zagotovi, da se vse aktivnosti proizvodnje izvajajo v skladu s podatki, ki jih predloži JAZMP.

V primeru uvedbe spremembe v proizvodnji zdravil, je imetnik dovoljenja dolžan oceniti kako bi le te vplivale na dovoljenje za proizvodnjo zdravil ter v ustreznih primerih na JAZMP podati vlogo za odobritev. V skladu z 28.členom Pravilnika o proizvodnji (Uradni list RS, št. 81/16) mora vloga za odobritev spremembe pogojev proizvodnje zdravil vsebovati navedbo spremembe in predložitev ustrezne dokumentacije, ki se nanaša na spremembo pogojev za proizvodnjo zdravil. V skladu s 46. členom Direktive 2001/83/ES mora imetnik dovoljenja spremembe sporočiti JAZMP pred njihovo implementacijo. JAZMP glede na vrsto priglašene spremembe oceni, ali je potrebno ponovno preverjanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje proizvodnje zdravil z ogledom.

Imetnik dovoljenja za proizvodnjo zdravil mora redno spremljati znanstveno-tehnični razvoj ter posodabljati tehnološke in kontrolne procese proizvodnje zdravil in o spremembah, ki se nanašajo na spremembo pogojev za proizvodnjo zdravil, obveščati JAZMP v skladu z 28. členom tega pravilnika.

V nadaljevanju podajamo navodila oziroma smernice, v katerih primerih je imetnik dovoljenja dolžan JAZMP obvestiti o spremembah proizvodnih aktivnosti ter oceno, ali bo potrebno ponovno preverjanje izpolnjevanja pogojev z ogledom. Neodvisno od zapisanega si JAZMP pridržuje pravico, da v okviru postopka vrednotenja ter odobritve spremembe izvede preverjanje izpolnjevanja pogojev z ogledom.

Seznam je potrebno upoštevati zgolj kot vodilo. V kolikor menite, da predlagana sprememba vpliva na vsebino dovoljenja oziroma podatke, ki so bili podlaga za izdajo dovoljenja, vendar ni omenjena v seznamu, kontaktirajte JAZMP na naslov .

Tip spremembe*Ponovni ogledDodatna dokumentacija
Splošne informacije
Sprememba naziva imetnika dovoljenjaANEUstanovni dokument, izjava glede vpliva spremembe na sistem kakovosti
Sprememba sedeža ali poslovnega naslova imetnika dovoljenjaANEUstanovni dokument
Sprememba fizičnega naslova proizvodnega mesta (tudi v primeru, da gre le za posamezne proizvodne aktivnosti)ADAPredlog revidiranega glavnega dokumenta (SMF)
Proizvodne aktivnosti
Dodatek nove proizvodne aktivnosti (ki jo izvaja neposredno proizvajalec)ADAOpis predlaganih proizvodnih aktivnosti, predlog revidiranega glavnega dokumenta (SMF)
Izbris posamezne proizvodne aktivnostiANE/
Uvedba pogodbenikov, ki opravljajo v imenu imetnika dovoljenja ključne aktivnosti proizvodnje zdravil (npr. selitev sekundarnega pakiranja k pogodbeniku, aktivnosti kontrole kakovosti, …)BNE/DAPogodba o zagotavljanju kakovosti, dokazila o kvalifikaciji pogodbenika
Uvedba nove farmacevtske oblike (tablete, kapsule, tekočine, …) – velja tudi za uvozADAOpis tipa farmacevtskega izdelka in oblike, opis relevantnih proizvodnih aktivnosti, predlog revidiranega glavnega dokumenta (SMF), dokazila o usposobljenosti odgovorne osebe (QP) za sproščanje novega tipa farmacevtskega izdelka (npr. sterilni izdelki, biološka zdravila,…)
Uvedba nove zdravilne učinkovine iz skupine posebnih substanc**A/BNE/DAOcena tveganja (navzkrižna kontaminacija), predlog revidiranega glavnega dokumenta (SMF)
Izbris posamezne farmacevtske oblikeANE/
Prostori in oprema
Večja rekonstrukcijska dela oziroma nadgradnja obstoječih proizvodnih prostorov, ki bi lahko vplivala na kakovost izdelkov oziroma ponovljivost procesovBNE/DAPredlog spremembe, ocena tveganja in vpliv na obstoječi sistem kakovosti, procese, predlog revidiranega glavnega dokumenta (SMF)
Širjenje obstoječih kapacitet (novi prostori)BNE/DAPredlog spremembe, ocena tveganja in vpliv na obstoječi sistem kakovosti, procese, predlog revidiranega glavnega dokumenta (SMF)
Zamenjava ključne proizvodne oziroma laboratorijske opreme (kadar gre za drugo vrsto opreme, drugega proizvajalca, drug način delovanja …)BNE/DAPredlog spremembe, ocena tveganja, vpliv na obstoječi sistem kakovosti, procese, kvalifikacijska dokumentacija
Zamenjava oziroma večja nadgradnja sistema vodnih, plinskih napeljavBNE/DAPredlog spremembe, ocena tveganja, vpliv na obstoječi sistem kakovosti, procese
Zamenjava oziroma večja nadgradnja sistema prezračevanjaBNE/DAPredlog spremembe, ocena tveganja in vpliv na obstoječi sistem kakovosti, procese
Zamenjava oziroma večje nadgradnje relevantnih računalniških sistemovBNE/DAPredlog spremembe, ocena tveganja in vpliv na obstoječi sistem kakovosti, procese, dokumentacija o validaciji
Odgovorna oseba za sproščanje posamezne serije zdravila v promet (QP)
Dodatek odgovorne osebeANEŽivljenjepis, kvalifikacije, izobraževanja
Izbris odgovorne osebeANE/

Imetnik dovoljenja za proizvodnjo zdravil je dolžan sporočiti JAZMP tudi spremembe povezane s ključnim osebjem (vodja proizvodnje, vodja kontrole kakovosti, oseba odgovorna za biološka testiranja).

*A = Sprememba vpliva na podatke, ki so navedeni na veljavnem dovoljenju za proizvodnjo zdravil oziroma v registru odgovornih oseb (99. člen Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št.17/14)

  B = sprememba vpliva na podatke, ki so bili podlaga za pridobitev dovoljenja za proizvodnjo zdravil

** Sekcija Q2 v dokumentu ’Questions and answers on implementation of risk based prevention of cross contamination in production and ‘Guideline on setting health based exposure limits for use

in risk identification in the manufacture of different medicinal products in shared facilities’ (EMA/CHMP/CVMP/SWP/169430/2012)

(dostopno na: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2017/01/WC500219500.pdf)

Scroll to Top