Študije učinkovitosti

Med medicinske pripomočke spadajo tudi in vitro diagnostični medicinski pripomočki, za katere se od 26. maja 2022 dalje uporablja Uredba (EU) 2017/746 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (v nadaljevanju IVDR).

Za in vitro diagnostične medicinske pripomočke se za ugotavljanje ali potrjevanje analitične ali klinične učinkovitosti izvedejo študije učinkovitosti. Določbe glede kliničnih dokazov, ocene učinkovitosti in študij učinkovitosti so navedene v Poglavju VI IVDR (od člena 56 do člena 77). Podporni dokumenti, ki jih je sprejela Koordinacijska skupina za medicinske pripomočke (MDCG), so dosegljivi na spletni strani Evropske komisije GuidanceMDCG endorsed documents and other guidance (europa.eu).

Šteje se, da se študije učinkovitosti izvajajo v Republiki Sloveniji, če:
 • je mesto izvajanja študije učinkovitosti v Republiki Sloveniji oz.
 • so udeleženci oziroma vzorci za študijo učinkovitosti iz Republike Slovenije.
V nadaljevanju navajamo zahteve in različne vrste študij učinkovitosti, ki so opisane v IVDR:
 • splošne zahteve glede študij učinkovitosti – člen 57 IVDR,
 • dodatne zahteve za nekatere študije učinkovitosti – člen 58 IVDR,
 • študije učinkovitosti, ki vključujejo dopolnilno diagnostiko, pri katerih se uporabljajo le ostanki vzorcev – člen 58(2) IVDR,
 • študije učinkovitosti v zvezi s pripomočki z oznako CE (študija v sklopu spremljanja učinkovitosti po dajanju na trg (PMPF študija)) – člen 70(1) IVDR,
 • študije učinkovitosti zunaj okvira predvidenega namena pripomočka, ki že ima oznako CE – člen 70(2) IVDR.

Nekatere študije učinkovitosti zahtevajo dve obliki pregleda, tako s strani nacionalnega pristojnega organa za in vitro diagnostične medicinske pripomočke (JAZMP) kot s strani odbora za medicinsko etiko. V Sloveniji je potrebno za etično mnenje zaprositi Komisijo Republike Slovenije za medicinsko etiko (KME RS). Za več informacij obiščite spletno stran.

IVDR opisuje delovanje elektronske podatkovne zbirke podatkov, ki podpira številne funkcije v okviru ureditve in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov v Evropi (znane kot „EUDAMED“). Ker modul EUDAMED, ki se uporablja za študije učinkovitosti, še ne deluje, so navodila glede uporabe nekaterih določb IVDR navedena v smernici MDCG 2022-12 Guidance on harmonised administrative practices and alternative technical solutions until Eudamed is fully functional (for Regulation (EU) 2017/745 on in vitro diagnostic medical devices).

V času, ko EUDAMED še ni na voljo, se vloge za študije učinkovitosti v elektronski obliki vlaga tako, da se pošlje po elektronski poti informacijskemu sistemu organa ali enotnemu informacijskemu sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje, s čimer JAZMP trenutno ne razpolaga, zato je potrebno lastnoročno podpisano vlogo izročiti osebno v glavni pisarni JAZMP ali poslati fizično po pošti, skladno z drugim odstavkom 63. člena Zakona splošnem upravnem postopku (ZUP).

Mednarodni standard EN ISO 20916:2019 Diagnostični medicinski pripomočki in vitro – Klinične študije učinkovitosti z uporabo človeških vzorcev – Dobre študijske prakse (In vitro diagnostic medical devices – Clinical performance studies using specimens from huuman subjects – Good study practice) je uporabna referenca pri načrtovanju študij učinkovitosti, ki obravnava dobro klinično prakso za načrtovanje, izvajanje, beleženje in poročanje o študijah učinkovitosti, ki se izvajajo z uporabo človeških vzorcev za oceno varnosti ali učinkovitosti in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov za regulativne namene.

Predlagatelj vloge je skladno z IVDR sponzor oziroma njegov pooblaščenec, ki mora skladno s 53. členom ZUP predložiti ustrezno pooblastilo.

VRSTE ŠTUDIJ UČINKOVITOSTI

V vseh primerih se za študije učinkovitosti uporabljajo splošne zahteve iz člena 57 IVDR.

58. ČLEN IVDR – DODATNE ZAHTEVE ZA NEKATERE ŠTUDIJE UČINKOVITOSTI
Dodatne zahteve iz člena 58 veljajo za študije učinkovitosti, ki se izvajajo za enega ali več namenov iz člena 58 (1-2), in sicer:
 • pri katerih je invazivno odvzemanje vzorcev opravljeno le za namen študije učinkovitosti;
 • ki so intervencijske študije učinkovitosti, kot so opredeljen v točki (46) člena 2;
 • kadar izvedba študije vključuje dodatne invazivne postopke ali druga tveganja za udeležence v študijah;
 • za študije učinkovitosti, ki vključujejo dopolnilno diagnostiko.

Sponzorji študij učinkovitosti, ki se izvajajo za zgoraj naštete namene, za pripomočke vseh razredov tveganja (razred A do razred D), morajo pred izvajanjem študije učinkovitosti v Republiki Sloveniji vložiti vlogo pri JAZMP. Zahteve in dokumentacija v zvezi s temi študijami učinkovitosti so podrobno opisani v členih 58 do 77 IVDR ter v Prilogah XIII in XIV.

58(2). ČLEN IVDR – ŠTUDIJE UČINKOVITOSTI, KI VKLJUČUJEJO DOPOLNILNO DIAGNOSTIKO, PRI KATERIH SE UPORABLJAJO LE OSTANKI VZORCEV

Študije učinkovitosti, ki se izvajajo v Sloveniji in vključujejo dopolnilno diagnostiko, kjer se uporabljajo le ostanki vzorcev, se morajo priglasiti JAZMP, kot določa 58(2) člen IVDR.

Študijo učinkovitosti predlagatelj priglasi na JAZMP z vlogo na obrazcu (v pripravi):
 • navede elektronski naslov za pošiljanje obvestila o plačilu pristojbine;
 • priloži pozitivno mnenje Komisije za medicinsko etiko.
70(1). ČLEN IVDR – ŠTUDIJE UČINKOVITOSTI V ZVEZI S PRIPOMOČKI Z OZNAKO CE

Kadar se pripomoček z oznako CE uporablja v študiji učinkovitosti v okviru njegovega predvidenega namena, sponzor oceni, ali bodo zaradi te študije udeleženci sodelovali tudi pri dodatnih postopkih, ki se štejejo za invazivne ali obremenjujoče (poleg tistih, ki se izvajajo pri običajnih pogojih uporabe pripomočka). V tem primeru mora sponzor najmanj 30 dni pred začetkom študije obvestiti JAZMP ter skupaj z uradnim obvestilom vključiti tudi dokumentacijo iz člena 70(1) IVDR, in sicer z vlogo:

Kadar morajo v taki študiji učinkovitosti udeleženci sodelovati tudi pri drugih invazivnih in obremenjujočih postopkih, na obrazcu (v pripravi):
 • navede elektronski naslov za pošiljanje obvestila o plačilu pristojbine;
 • predložiti ustrezno dokumentacijo, kot je zahtevana v členu 70(1) IVDR;
 • priloži pozitivno mnenje Komisije za medicinsko etiko.
70(2). ČLEN IVDR – ŠTUDIJE UČINKOVITOSTI ZUNAJ OKVIRA PREDVIDENEGA NAMENA PRIPOMOČKA, KI ŽE IMA OZNAKO CE

Kadar je treba izvesti študijo učinkovitosti za dodatno oceno pripomočka, ki že ima oznako CE v skladu z IVDR, in sicer zunaj okvira njegovega predvidenega namena, se v skladu s členom 70(2) uporabljajo členi 58 do 77 IVDR.

POSTOPEK PRIGLASITVE ŠTUDIJE UČINKOVITOSTI

VLOGA ZA ŠTUDIJO UČINKOVITOSTI

Če se bo študija učinkovitosti izvajala v Republiki Sloveniji, predlagatelj skladno s 66. členom IVDR vloži vlogo na obrazcu (v pripravi) in priloži:

 • obrazec (v pripravi);
 • dokumentacijo iz oddelkov 2 in 3 Priloge XIII in Priloge XIV IVDR;
 • pozitivno mnenje Komisije za medicinsko etiko;
 • elektronski naslov za pošiljanje obvestila o plačilu pristojbine.
BISTVENE (IN NEBISTVENE) SPREMEMBE ŠTUDIJE UČINKOVITOSTI

Če namerava sponzor v študijo učinkovitosti vključiti spremembe, ki utegnejo znatno vplivati na varnost, zdravje ali pravice udeležencev ali na ponovljivost ali zanesljivost podatkov, pridobljenih s študijo, v enem tednu uradno obvesti JAZMP o razlogih za te spremembe in njihovi vsebini. Sponzor v uradno obvestilo vključi posodobljeno različico ustrezne dokumentacije iz Priloge XIV. Spremembe ustrezne dokumentacije so jasno prepoznavne.

O spremembi študije učinkovitosti predloži vlogo v papirni obliki, lastnoročno podpisano, na obrazcu (v pripravi) in ustrezno dokumentacijo, ki bo vsebovala opis ter utemeljitev sprememb in njihov potencialni vpliv na delovanje, učinkovitost, varnostne ali druge izide ter sledljivost spremenjenih dokumentov. Prosimo upoštevajte, da bo morda potreben tudi pregled in pozitivno mnenje KME RS.

OBVEŠČANJE O ŠTUDIJAH UČINKOVITOSTI
Obveščanje JAZMP o študijah učinkovitosti:
 • 58(2) člen IVDR na obrazcu (v pripravi);
 • 70(1) člen IVDR na obrazcu (v pripravi);
 • morebitno dodatno zahtevano dokumentacijo, kjer je to ustrezno;
 • elektronski naslov za pošiljanje obvestila o plačilu pristojbine.
POSTOPEK PREGLEDA VLOGE ZA ŠTUDIJO UČINKOVITOSTI

Po prejemu vloge za izvedbo študije učinkovitosti se izvede validacija vloge z namenom preverjanja, ali je prisotna vsa zahtevana dokumentacija in ali predlagana študija učinkovitosti spada v področje uporabe IVDR.

Vlogi se dodeli številka zadeve, na katero se je potrebno sklicevati v vsej nadaljnji komunikaciji z JAZMP. Vsem študijam učinkovitosti, ki se izvajajo v Evropski uniji, se dodeli tudi enotna identifikacijska številka CIV-ID, ki se uporablja za vso ustrezno komunikacijo v zvezi s to študijo učinkovitosti. Če vam je že bila dodeljena CIV-ID za isto študijo učinkovitosti, ki se izvaja v drugi državi članici, jo prosimo posredujte na obrazcu za vlogo.

Sponzor lahko začne izvajati študijo učinkovitosti:
A/ študije učinkovitosti, izvedene v skladu s točko (a) člena 58(1) IVDR, po datumu potrditve vloge s strani JAZMP, če odvzem vzorca ne pomeni večjega kliničnega tveganja za udeleženca v študiji ter pod pogojem, da KME RS ni podal negativnega mnenja.
Za datum potrditve vloge se šteje datum, ko je sponzor uradno obveščen ali študija učinkovitosti spada v področje uporabe te uredbe. Če sponzor ni uradno obveščen, se za datum potrditve vloge šteje zadnji dan rokov iz odstavkov 1, 3 oziroma 4 člena 66 IVDR.
Za študije, pri katerih odvzem vzorca ne pomeni večjega kliničnega tveganja, je treba v obrazcu vloge navesti podrobno utemeljitev. JAZMP lahko od sponzorja zahteva dodatna pojasnila v zvezi s kakršno koli utemeljitvijo, ki je del preverjanja popolnosti dokumentacije, kot je opisano v členu 66 IVDR.
B/ vse ostale študije učinkovitosti (intervencijske študije; kadar izvedba študije vključuje dodatne invazivne postopke in druga tveganja za udeležence; študije učinkovitosti, ki vključujejo dopolnilno diagnostiko) se ne morejo začeti, dokler sponzor ni uradno obveščen o dovoljenju JAZMP v skladu s členom 66(7b) IVDR in pod pogojem, da KME RS v zvezi s študijo učinkovitosti ni dal negativnega mnenja.
Po datumu potrditve vloge bo JAZMP vlogo ocenila in sponzorja uradno obvestila o dovoljenju v 45 dneh. Če se mora JAZMP med obdobjem ocenjevanja posvetovati s strokovnjaki, se času, ki je na voljo za oceno, doda dodatnih 20 dni. Med ocenjevalnim obdobjem lahko JAZMP od sponzorja študije učinkovitosti zahteva dodatne informacije. Čas, ki ga sponzor porabi za zagotovitev teh dodatnih informacij, ni vključen v zgoraj opisani časovni okvir ocenjevanja. Postopek velja za vse razrede tveganja in vitro diagnostičnih pripomočkov: A do D.
Če odgovor na morebitna vprašanja JAZMP ni zagotovljen v roku, lahko to povzroči zavrnitev vloge zaradi nepopolnih podatkov.
Navedeno se uporablja tudi za študije učinkovitosti in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov, ki že imajo CE oznako, vendar je študija učinkovitosti izven okvira predvidenega namena uporabe (drugi odstavek 70. člena IVDR).

ZAVRNITEV DOVOLJENJA ZA ŠTUDIJO UČINKOVITOSTI

JAZMP lahko zavrne dovoljenje za študijo učinkovitosti, če po preučitvi vseh dokazov, ki jih predloži sponzor, razlogi za odobritev niso izpolnjeni ali pa obstajajo razlogi za zavrnitev, skladno s členom 67(4) IVDR.

ZAKLJUČEK ALI USTAVITEV ŠTUDIJE UČINKOVITOSTI

Sponzor, ki izvaja študijo učinkovitosti v Republiki Sloveniji, JAZMP v 15 dneh po zaključku študije učinkovitosti predloži uradno obvestilo o njenem zaključku.

V roku enega leta po zaključku študije učinkovitosti mora sponzor JAZMP predložiti poročilo o študiji klinične učinkovitosti, navedeno v oddelku 2.3.3 dela A Priloge XIII IVDR. Če je bila študija učinkovitosti začasno ali predčasno ustavljena, je treba poročilo o študiji učinkovitosti predložiti JAZMP v treh mesecih. Poročilu o študiji učinkovitosti sponzor priloži povzetek, ki je napisan tako, da je lahko razumljiv predvidenemu uporabniku.

Dokler moduli EUDAMED ne bodo v celoti delovali, sponzorji predložijo to obvestilo in naknadno poročilo na elektronski naslov , skupaj s številko zadeve, ki je bila dodeljena vlogi za študijo učinkovitosti.

STROŠKI POSTOPKA

Stroški postopka priglasitve študije učinkovitosti in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka in njene spremembe so opredeljeni v 7. členu Pravilnika o pristojbinah na področju medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 24/19).

Pristojbina za priglasitev študije učinkovitosti in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka je 530 točk.

Pristojbina za priglasitev spremembe študije učinkovitosti in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka je 230 točk.

Pristojbine so določene v točkah. Vrednost ene točke je 5 eurov brez davka na dodano vrednost (DDV). Višina pristojbine je zmnožek vrednosti točke in števila točk.
Predlagatelj plača pristojbino po prejemu poziva JAZMP za plačilo oziroma obvestila o načinu plačila pristojbine.

JAZMP pošlje obvestilo o načinu plačila pristojbine po elektronski pošti predlagatelju na elektronski naslov, ki ga predlagatelj priloži ob oddaji vloge. Predlagatelj plača pristojbino za postopke v 15 dneh na podračun JAZMP. Predlagatelj oziroma zavezanec se pri plačilu pristojbine sklicuje na sklicno številko, ki je navedena na pozivu oziroma obvestilu o načinu plačila pristojbine. V primeru neplačila pristojbine lahko JAZMP predlagatelju oziroma zavezancu zaračuna zakonite zamudne obresti.

OBRAZCI
 • MedPri-MP-obr05 Vloga za priglasitev študije ovrednotenja delovanja in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka
 • MedPri-MP-06 Vloga za priglasitev spremembe študije ovrednotenja delovanja in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka

 

 

Scroll to Top